Miljöstatistik stärker er miljöredovisning för bättre avtal med flygbolag, hotell m.m.


Miljöfrågorna är högaktuella och många företag vill kunna redovisa hur det egna resandet påverkar miljön

Miljö och klimat är områden som idag påverkar det mesta. Alla våra kunder kan därför få miljöstatistik över sitt resande. Resultatet kommer med utsläppsnivåer av koldioxid, kväveoxider, kolväten, koloxid.

I Saltours ekonomisystem importeras alla flyg- och tågbiljetter från bokningssystemet Amadeus. Importen innehåller en mängd olika informationer av teknisk och ekonomisk karaktär.

Resplanen är en viktig del då den ligger till grund för olika statistikrapporter

I resplanen finns uppgifter om vilken flygplanstyp eller tågsätt som resan företas med. Likaså finns givetvis avreseort och destination med.

Saltour implementerade det nuvarande ekonomisystemet Antares i slutet av 2004. Under 2005 registrerades i systemet en stor mängd data för olika flygplanstyper och tåg.

Denna information har sitt ursprung från en sammanställning som gjorts på Kallax flygplats och innehåller uppgifter om utsläppsnivåer av fyra olika typer.

Koldioxid, g
Kväveoxider, g
Kolväten, g
Koloxid, g

Statistiken presenterar värden beräknade på varje flygplanstyp (el tåg) och transportsträckan i km

De grundläggande värdena per flygplanstyp är inte satta på individnivå då det idag är omöjligt transportera en korrekt sådan information. Antalet felkällor skulle dessutom göra informationen svårbedömd.

Bokningar idag görs till en viss angiven känd flygsträcka och med en vid bokningstillfället känd flygplanstyp. Den exakta beteckningen för varje plan kommuniceras inte och skulle dessutom kunna komma att ändras vid ett flertal tillfällen och av flera naturliga orsaker. Därför görs heller ingen skillnad på det faktum att en flygplanstyp kan ha olika motorer beroende på beställaren. Utöver detta så kan även flygbränslet variera beroende på var i världen man tankar.

Några andra exempel på hur komplext det är att få fram exakta värden

Utsläppsvärdena per passagerare bygger på att planet är fullt. Den sk ”kabinfaktorn” varierar för olika flygbolag och kan möjligen finnas med i utsläppsberäkningar från flygbolagen. En fullsatt flygning är enkel att kalkylera då utsläppen fördelas på antalet säten. Ett halvfullt flyg gör ju däremot att varje passagerare belastar miljön dubbelt så mycket då de tomma stolarnas värden måste fördelas på de som faktiskt reser. Detta innebär att exakta värden enbart skulle kunna registreras då flygningen är genomförd.

Dessutom skulle det kräva en total transparens vad gäller kabinfaktorn. Och detta är knappast något som flygbolagen kan tänkas godkänna. Kabinfaktorns påverkan har
lika stor påverkan på flygbolagens ekonomi och planering, som den har på de mer exakta värdena för miljöpåverkan per resenär.

Det är idag bättre att alla flygningar jämförs på lika villkor, dvs med fullsatta plan.
Viktigast för en utveckling åt rätt håll är det faktum att flygbolagen gärna moderniserar sin flotta då nyare moderna flygplanstyper har avsevärt mindre utsläpp.

Saltours miljöstatistik har av Deutsche Posts inköpsavdelning i Bonn, analyserats och jämförts med bland andra SAS (jan 2010) och befunnits vara av god kvalitet.


Saltsjöbaden 2013-07-01

Affärsresor

Kontakta Per Ingels
för mer information

ladda ner härTelefon: 08-505 88 006

ladda ner härE-post: per.ingels at saltour.se